Meeting minutes for March 31, 2008

Sakai/OSP 2.4 Status

Sakai/OSP 2.5 Status

Sakai/OSP 2.6 and Beyond

Laguardia Conference

4:30-6:30 Meeting on Thursday. Agenda:

Miscellaneous