Participants: Josh, Janet, Mathieu, Sue, Robin, Peter

1. TWSIA

2. Sakai Boston

3. Next Week's CC

4. New tasks for this group