Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Supported releases

Sakai 21

Sakai 20

Sakai 19

Unsupported releases

Sakai 12

Sakai 11

Sakai 10

Sakai 2.9

Sakai 2.8

Sakai 2.7

Sakai 2.6

Sakai 2.5

Sakai 2.4

Sakai 2.3

Sakai 2.2

Sakai 2.1

  • No labels