Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Presentation slides: Configuring_Sakai_Boston09.pdf