Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testing Protocols

  1. Sakai 2.9 Comprehensive Firefox WCAG 2 Accessibility Evaluation Protocol
  2. Sakai 2.9 Functional Accessibility Evaluation Protocol (Accessibility Walkthroughs)