Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testing Protocols

  1. Sakai 2.8 Accessibility Evaluation Protocol -- Firefox Toolbars Version
  2. Sakai 2.8 Accessibility Testing Protocol Using JAWS Screen Reader